سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

محجوبه بیت زندگانی

شه بیت قصیده جوانی

سپیده دم چو دم بر زد سپیدی

سیاهی خواند حرف ناامیدی

گشاده خواندن او بیت بر بیت

رگ مفاوج را چون روغن زیت

دارنده تخت پادشاهی

دارای سپیدی و سیاهی

چون گوهر سرخ صبحگاهی

بنمود سپیدی از سیاهی

چون مار سیاه مهره برچید

ضحاک سپیده دم بخندید

در صبحدمی بدان سپیدی

دادیم به روز نا امیدی

چون صبح به فال نیکروزی

برزد علم جهان فروزی

قسام سپیدی و سیاهی

روزی ده جمله مرغ و ماهی

بازگوئی ز نیک خواهی خویش

معنی آیت سیاهی خویش

تعداد ابیات منتشر شده : 508575