سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نظامی به خاموشکاری بسیچ

به گفتار ناگفتنی در مپیچ

نظامی بدین بارگاه رفیع

نیارد به جز مصطفی را شفیع

بازگوئی ز نیک خواهی خویش

معنی آیت سیاهی خویش

چو آن جا رسی می درافکن به جام

سوی خوابگاه نظامی خرام

نظامی بر سرافسانه شوباز

که مرغ بند را تلخ آمد آواز

اتابک را بگوید کای جهانگیر

نظامی وانگهی صدگونه تقصیر

نظامی اکدشی خلوت نشینست

که نیمی سرکه نیمی انگبینست

دست بخشنده کافت درمست

حاجب الباب درگه کرمست

به ناموسی که گوید عقل نامی

زهی فرزانه فرزند نظامی

تو کز ایشان به افسری داری

چون نظامی سخنوری داری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165