سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا من منم از طریق زوری

نازرد زمن جناح موری

ماری زده گیر بی امانت

موری شده گیر میهمانت

دهانی کرده بر تنگیش زوری

چو خوزستانی اندر چشم موری

خبر دادند موری چند پنهان

که این بلقیس گشت و آن سلیمان

به گیلان در نکو گفت آن نکوزن

میازار ار بیازاری نکو زن

سلامت بایدت کس را میازار

که بد را در عوض تیز است بازار

آزار کشی کن و میازار

کازرده تو به که خلق بازار

کبکی به دهن گرفت موری

می کرد بر آن ضعیف زوری

در چنین گورخانه موری نیست

که برو داغ دست زوری نیست

اگر بر فرش موری بگذرد پیل

فتد افتاده ای را جامه در نیل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165