سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز تاریکی در آن شب یک نشان بود

که آب زندگی دروی نهان بود

تیغ از اینسان و تیر از انسان بود

شاید از خصم ازو هراسان بود

آنکه رفق تواش به یاد بود

به از آن کز غم تو شاد بود

دلش با آن سخن همداستان بود

که او را نیز در خاطر همان بود

که تا بر ما زمانه چوب زن بود

فلک چوبک زن چوبینه تن بود

نام این خیر و نام آن شر بود

فعل هریک به نام درخور بود

که بی سکه ای را چه یارا بود

که هم سکهٔ نام دارا بود

خبر دادش از هر چه در پرده بود

کسی کم چنان طفل پرورده بود

ز شکر وی آن نعمت افزون بود

ولی نعمتی بیش از این چون بود

گرگ چون رشوه داده بود ز پیش

جست حق القدوم خدمت خویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165