سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فهرست کش نشاط این باغ

بر ران سخن چنین کشد داغ

به آسودگی عمر نو کردمی

جهان را به شادی گرو کردمی

دیر زی به که دیر یابد کام

کز تمامیست کار عمر تمام

چار شه داشتند چار طراز

پنجمین شان توئی به عمر دراز

تا بود در نشاط خانه خاک

ز اختران فلک ندارد باک

چون غم خوری او نشاط گیرد

چون شاد شوی ز غم بمیرد

اگر چه آفت عمر انتظار است

چو سر با وصل دارد سهل کار است

باغ چون لوح نقشبند شده

مرغ و ماهی نشاط مند شده

به اندک عمر شد دریا درونی

به هر فنی که گفتی ذو فنونی

ماهی دو سه در نشاط کاری

کردند به هم شراب خواری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165