سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر حرام آنکه دل نهاده بود

دور اینجا حرام زاده بود

که اگر در اجل بود تأخیر

وین شکاری بود شکار پذیر

به قدر بسندش یساری بود

کند کاری ار مرد کاری بود

ز بهر آنکه باشد دستگیرش

به دست اندر بود فرمان پذیرش

محمد که سلطان این مهد بود

ز چندین خلیفه ولیعهد بود

روز خانه نه روز بستان بود

کاولین روزی از زمستان بود

چو در جنگ پیروزیش دیده بود

ز پیروز جنگیش ترسیده بود

آنکه در دور خویش طاق بود

سوی جفتش کی اتفاق بود

در نام سلیم عامری بود

در چاره گری چو سامری بود

گفتی که به شیر بود شهدی

یا بود مهی میان مهدی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165