سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نشاید گفت من هستم تو هستی

که آنگه لازم آید خودپرستی

با هستی من که در شمارست

من نیستم آنچه هست یارست

تا نخواهی تو نیک و بد نبود

هستی کس به ذات خود نبود

هستی و نیست مثل و مانندت

عاقلان جز چنین ندانندت

کی بی خبر از حساب هستی

مشغول به کار بت پرستی

چو تو هستی نگویم کیستم من

ده آن تست در ده چیستم من

همه هستی طفیل و او مقصود

او محمد رسالتش محمود

از زمینی تو من هم از زمیم

گر تو هستی پری من آدمیم

گر هستی از آن مسافر آگاه

ما را خبری بده در این راه

در پیش صد آشنا که هستی

بیگانه چرا همی پرستی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165