سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در پیش صد آشنا که هستی

بیگانه چرا همی پرستی

کی بی خبر از حساب هستی

مشغول به کار بت پرستی

هستی و نیست مثل و مانندت

عاقلان جز چنین ندانندت

بهرجا که هستی کمر بسته ام

به خدمتگری با تو پیوسته ام

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

تو هستی شمع و او پروانه مست

چو شمع آید رود پروانه از دست

نصیب من ز تو در جمله هستی

سلامی بود و آن در نیز بستی

درین روزه چو هستی پای بر جای

به مردار استخوانی روزه مگشای

تو در دستی اگر دولت شد از دست

چو تو هستی همه دولت مرا هست

ز هستی تا عدم موئی امید است

مگر کان موی خود موی سپید است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165