سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون بر گذری ز حد پستی

در خود نه گمان بری که هستی

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

تو در دستی اگر دولت شد از دست

چو تو هستی همه دولت مرا هست

نصیب من ز تو در جمله هستی

سلامی بود و آن در نیز بستی

به دام جهان هستی از وام او

بده وام او رستی از دام او

چو بر هستی تو من سست رای

بسی حجت انگیختم دل گشای

به مرگ و زندگی در خواب و مستی

توئی با خویشتن هر جا که هستی

تو را بینم از هر چه پرداخته است

که هستی تو سازنده و او ساخته است

تو آن هستی که با تو کیستی نیست

توئی هست آن دگر جز نیستی نیست

به هشیاری مشو با من که مستی

چو من بی دل نه ای؟ حقا که هستی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165