سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرت صد گنج هست ار یکدرم نیست

نصیبت زین جهان جز یک شکم نیست

بگفت از صبر کردن کس خجل نیست

بگفت این دل تواند کرد دل نیست

دریغا هر چه در عالم رفیق است

ترا تا وقت سختی هم طریق است

کفی گل در همه روی زمی نیست

که بر وی خون چندین آدمی نیست

به عالم وقت هر چیزی پدید است

در هر گنج را وقتی کلید است

سخن کز قول آن پیر کهن نیست

بر پیران وبال است آن سخن نیست

امیدم هست کاین سختی پسین است

دلم زین پس به شادی بر یقین است

که از تدبیر ما رای تو بیش است

همه گفتار تو بر جای خویش است

دو عالم را بدین یک جان سپرده است

چو جانش هست نتوان گفت مرده است

سازمند از تو گشته کار همه

ای همه و آفریدگار همه

تعداد ابیات منتشر شده : 508620