سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سیاره آسمان ملک است

جسم ملک است و جان ملک است

در گردش روزگار دیر است

کاتش زبر است و آب زیر است

دیر است که تا جهان چنین است

پی نیش مگس کم انگبین است

ملک چون دید کو در کار خام است

زبانش توسن است و طبع رام است

بسا قفلا که بندش ناپدید است

چو وابینی نه قفل است آن کلید است

گردوستپی درین شمار است

دشمن کامیش صدهزار است

در منکر صنعتم بهی نیست

کالا شب چارشنبهی نیست

صاحب تبع و بلندنام است

اسباب بزرگیش تمام است

چنین فرمود شاهنشاه عالم

که عشقی نوبرآر از راه عالم

سرای آفرینش سرسری نیست

زمین و آسمان بی داوری نیستتعداد ابیات منتشر شده : 373712