سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دریغا هر چه در عالم رفیق است

ترا تا وقت سختی هم طریق است

کفی گل در همه روی زمی نیست

که بر وی خون چندین آدمی نیست

به عالم وقت هر چیزی پدید است

در هر گنج را وقتی کلید است

سخن کز قول آن پیر کهن نیست

بر پیران وبال است آن سخن نیست

امیدم هست کاین سختی پسین است

دلم زین پس به شادی بر یقین است

که از تدبیر ما رای تو بیش است

همه گفتار تو بر جای خویش است

دو عالم را بدین یک جان سپرده است

چو جانش هست نتوان گفت مرده است

سازمند از تو گشته کار همه

ای همه و آفریدگار همه

ملک من شد دران خلافی نیست

در گلی نیست کاعترافی نیست

کیست کز عاشقی نشانش نیست

هرکه را عشق نیست جانش نیست

 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی درطلسم هوس که ماگردد در بیدل دهلوی
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ای که نشان مشو در اوحدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263