سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فروغ دو صبح زیبا چهر

باد روشن چو آفتاب سپهر

صدائی برآورد کوه از نهفت

همان را که او گفته بدباز گفت

کشته کوه کابر ساقی اوست

خوردن آب چه ندارد دوست

چون کوه بلند پشتیی کن

با نرم جهان درشتیی کن

علم برکش ای آفتاب بلند

خرامان شو ای ابر مشگین پرند

چون زمین از گلیم گرد آلود

سایه گل بر آفتاب اندود

چون هاتف صبح دم برآورد

وز کوه شفق علم برآورد

سیماب ستارها در آن صرف

شد ز آتش آفتاب شنگرف

شرف یافته آفتاب از حمل

گراینده از علم سوی عمل

کافتاب آمدی برون زنورد

چهره چون آفتاب کردی زرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165