سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گوهر کان حرم دریده اوست

کان گوهر درم خریده اوست

گوهر آمای گنج خانه راز

گنج گوهر چنین گشاید باز

ز گوهر سفتن استادان هراسند

که قیمت مندی گوهر شناسند

این دو گوهر بدان شد ارزانی

کاین دو گوهر بدوست نورانی

بلی گر دست بر گوهر نیابد

سر از گوهر خریدن برنتابد

گفت چندین نورد گوهر و گنج

بر نسنجیده هیچ گوهر سنج

گنج خود را به گوهر آکندی

گوهر و گنج من پراکندی

گشاده رشته گوهر ز دیده

مژه چون رشته در گوهر کشیده

گوهر به کلاه کان برافشاند

وز گوهر کان شه سخن راند

سبک شد شبه گشت گوهر گران

چنین است خود رسم گوهر گران

تعداد ابیات منتشر شده : 510165