سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سبک شد شبه گشت گوهر گران

چنین است خود رسم گوهر گران

تو گوهر من از کان اسکندری

سکندر خود آید به گوهر خری

ز بس سنگ وز بس گوهر که می ریخت

دماغش سنگ با گوهر برآمیخت

سخن گوهر شد و گوینده غواص

به سختی در کف آید گوهر خاص

گر او را سوی گوهر گرم شد پای

نسب داران گوهر باد بر جای

تو در سنگی چو گوهر پای بسته

من از سنگی چو گوهر دل شکسته

مرنج ار با تو آن گوهر نماند

تو کانی کان ز گوهر در نماند

گوهر گوش گوهر آویزش

کرده بازار عاشقان تیزش

گوهر چشم و گوهر کمرش

هر دو بردی و سوختی جگرش

چار گوهر ز گوش گوهر کش

برگشاد آن نگار حورافش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165