سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چار گوهر ز گوش گوهر کش

برگشاد آن نگار حورافش

آمد آورد پیش خیر فراز

گفت گوهر به گوهر آمد باز

سکندر درو دید پیش از گروه

ز گوهر به گوهر درآمد شکوه

ز برگستوانهای گوهر نگار

همان چرم زرافهٔ آبدار

گرفتم سرتیز هوشان منم

شهنشاه گوهر فروشان منم

در جستن گوهر ایستادم

کان کندم و کیمیا گشادم

گوهر فطرتش بماند پاک

از بخار زمین و خشگی خاک

مجنون چو شناخت کو حریفست

وز گوهر مردمی شریفست

چون گوهر سرخ صبحگاهی

بنمود سپیدی از سیاهی

هر یکی با هزار زیبائی

گوهر افروز نور بینائی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165