سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون گوهر سرخ صبحگاهی

بنمود سپیدی از سیاهی

کهن کاران سخن پاکیزه گفتند

سخن بگذار مروارید سفتند

شکایت چون برانگیزد خروشی

نماند بی بها گوهر فروشی

توئی گوهر آمای چار آخشیج

مسلسل کن گوهران در مزیج

از نافه شب هوا معنبر

وز گوهر مه زمین منور

تا او نشود درست گوهر

این قصه نگفتنی است دیگر

زان بزرگی که در سگالش اوست

چار گوهر چهار بالش اوست

ره آورد عدم ره توشه خاک

سرشت صافی آمد گوهر پاک

ازین جام گفت آن خداوند هوش

زهی دولت مرد گوهر فروش

به دکان گوهر فروشی رسید

که زر بیشتر زان به یک جا ندید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165