سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به چنین ره که رهنمون بودت

وین چنین بازیی که فرمودت

هیچکس را چنین رفیق مباد

این چنین سفله جز غریق مباد

چو زاد آن گرامی به فالی چنین

برافروخت باغ از نهالی چنین

کدامین آب خوش داد چنین جوی

کدامین باد را باشد چنین بوی

چنین واجب کند در عشق مردن

به جانان جان چنین باید سپردن

به چنین دل چگونه باشم شاد

وز چنین خاطری چه آرم یاد

گزارش گر رازهای نهفت

ز تاریخ دهقان چنین باز گفت

چنین گوینده ای در گوشه تا کی

سخندانی چنین بی توشه تا کی

صبوری چون کنم عمری چنین تنگ

به منزل چون رسم پائی چنین لنگ

بیکار کسی تو با چنین کار

بی یار بهی تو از چنین یار

تعداد ابیات منتشر شده : 504917