سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گنجی که چنین حصار دارد

نقاب در او چکار دارد؟

جادو چشم تو بست خوابم

تا گشت چنین جگر کبابم

دریا که چنین فراخ رویست

پالایش قطرهای جویست

مشغول شو ای پسر به کاری

تا بگذری از چنین شماری

در فصل گلی چنین همایون

لیلی ز وثاق رفت بیرون

نوفل ز چنین عتاب دلکش

شد نرم چنانکه موم از آتش

چون او ورقی چنین فروخواند

نوفل به جواب او فرو ماند

سازنده ارغنون این ساز

از پرده چنین برآرد آواز

گر ترسی از آه دردمندان

برکن ز چنین شکار دندان

گرد آورم از چنین بهانه

مشتی علف از برای خانه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165