سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر حلوای تر شد نام شیرین

نخواهد شد فرود از کام شیرین

مکن کز گرمی آتش زود خیزد

وز آتش ترسم آنگه دود خیزد

ازین بیداد دل در داد بادت

ز آه تلخ شیرین یاد بادت

گرفته کوه و دشت از بیقراری

وزو در کوه و دشت افتاده زاری

بخار تلخ شیرین بود گستاخ

چو شیرین شد رطب خار است بر شاخ

از آن آتش که بر خاطر گذر کرد

ترش روئی به شیرین در اثر کرد

مزن آتش در این جان ستمکش

رها کن خانه ای از بهر آتش

بر آن حمال کوه افکن ببخشود

به سر زانو به زانو کوه پیمود

که شیرین گوید ای بدمهر بدعهد

کجا آن صحبت شیرین تر از شهد

شده شیرین در آن راه از بس اندوه

غبار آلود چندین بیشه و کوه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165