سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زوبین آب داده کند دست هیبتت

در حلق دشمنان تو آب زلال را

فرو ریخت از دیدگان آب زرد

به آب دو دیده همی چاره کرد

آب را می نوش از جام حباب

تشنهٔ آب خوشی از ما بجو

خاطر وقادش اندر نسبت آب سخن

آتشی آمد که دودش جمله آب کوثرست

چشم را یک لحظه بستم اندر آب

اندکی از خود گسستم اندر آب

هر سو جویی ز آب رانم

هم خود خورم آب و هم خورانم

تمام عمر آب شور می خورد

گمانی هم به آب خوش نمی برد

چو سنگ آب روان را شد ستانه

همی زد آب سیمین شاخ شانه

در گل تیره یقین هم آب هست

لیک زان آبت نشاید آب دست

آنچنانک آب در گل سر کشد

که منم آب و چرا جویم مدد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165