سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خورشید دیده ای که کند آب را بلند؟

سردی آب بین که شود چشم بند او

سوادش سرمه چشم بهارست

بهشت و جوی شیری آب لارست

ز آب محیط دید کمر بر میان خاک

از جرم خاک بست کمر بر میان آب

چه از آب رز شد زمین بهره مند

تو از آب رز کن مرا بهره ور

رخش براق فعل تو زیبد به وقت آب

سطل مه سه روزه پر از آب کوثرش

از بس که ببارید به آب اندر لولو

چون لولو تر کرد همه آب روان را

به چشم آب زدش مصطی ز چشمهٔ نوش

چنانکه سوخت چو آتش ز رشک آب خضر

از روی آتشین تو دل آب می شود

از روی آفتاب شود چشم اگر پر آب

جمال خود منما، جز به دیده پر آب

روا مدار، تیمم به خاک، در لب آب

چون نپاشی آب رحمت نار زحمت کم فروز

ور نباشی خاک معنی آب بی حاصل مباش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165