سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیست ما را آب و نانی آب و نان ماست او

آب گردیم از خجالت گر حدیث نان کنیم

آب روی و تاب موی برد آب و تاب من

این ز جانم برده آب و آن ز جسمم برده تاب

صبح دم آب حیات خوردم از آن چاه سیم

عقل بر آن چاه و آب صرف کنان جاه و آب

نالم چو ز آب آتش و جوشم چو ز آتش آب

تا دل در آب و آتش آن نازنین گریخت

آن را که تن به اب و هوای ری آورند

دل آب و جان هوا شد از آب و هوای ری

آب و تاب روی و مویت برده آب و تاب من

آن زدینم برده آب و این ز جسمم برده تاب

ای ترا در چهره آب و وی ترا در طره تاب

در دلم زان آب تاب و بر رخم زین تاب آب

گر نبودی این پلیدیهای ما

کی بدی این بارنامه آب را

حوضهای چو آب در دیده

پارگینهای آب گندیده

آنکه آب کلاهداری چرخ

آب دستار خواجگیش ببرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165