سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جز آتش عشق نیست پیرایهٔ عشق

اینست بتا مایه و سرمایهٔ عشق

خوشا عشق و خوشا عهد خوش عشق

خوشا آغاز سوز آتش عشق

هم طالب و مطلوب عشق هم راغب و مرغوب عشق

خواهنده ومحبوب عشق عشق است هم خواهان عشق

هم قاصد و مقصود عشق هم واجد و موجود عشق

هم عابد و معبود عشق عشق است سرگردان عشق

چنان زیر و زبر شد زان دو آتش

که آتش همچو او شد او چو آتش

دلم از عشق و جان از عشق و نفس از عشق دیگر چه

همه عشق است پس بی عشق زنده کی بوَم دیگر

رهروی از دیار عشق آمد

رشحی از چشمه سار عشق آمد

هر دو از دیدار آتش خوش شدند

دست هم بگرفته در آتش شدند

نداند عقل راه خانهٔ عشق

که عقل کل بود دیوانهٔ عشق

لیک چون دل به شرح عشق کشید

نوبت گفت و گو به عشق رسید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165