سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در میان بیخودی، آرامش دل یافتم

من ز گرداب محبت، ذوق ساحل یافتم

در اضطراب از آنست آسمان شب و روز

که برد هیبت شمشیر شاه آرامش

ز شب نیمه ای گفت سهراب بود

دگر نیمه آرامش و خواب بود

به گرشاسب ملاّح گفت این شگفت

ز روم آمد ، آرامش ایدر گرفت

زمین سبز و چشمه پر از آب دید

همی جای آرامش و خواب دید

بطی می از پی آرامش یار

به از یک شهر زر یک دهر ابرام

وین بحر بی آرامش نگون سار

آراسته قعرش به در و مرجان

ملکش پی آرامش خلقست یکی باغ

تیغش پی شادابی آن باغ یکی جو

همه شب گرد چشم من نگردد

ز خیل خواب و آرامش خیالی

گشت آرامش دل باعث آسایش زلف

که سکون سرمه آواز بود سلسله را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165