سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وصل دریا نشود باعث آرامش موج

نرود پیچ و خم از جوهر شمشیر در آب

چنین گفت کامشب مجنبید هیچ

نه خوب آید آرامش اندر بسیچ

این منم کز ناله و زاری نیاسایم دمی

ورنه آرامش پذیرد مرغ شب هنگام صبح

هیچ آرامش و آسایش و آسانی نیست

در عنا خانه دنیا همه دشواری هاست

احباب مرار آرد آسایش من شادی

و اعدای مرا سازد آرامش من شیدا

زجودت باد آسایش همه اعقاب آدم را!

بصدرت باد آرامش همه اولاد حوا را

آسمانی ، ز انت آرامش نباشد از مسیر

آفتابی ، ز انت آسایش نباشد از سفر

آرامش و رامش همه در صحبت خلقست

ای آهوک از سر بنه این خوی رمیدن

لیک چون دید آسمان کز حسن او چون آفتاب

رامش و آرامش و آرایشست اندر زمین

پادشا بادی با رامش و آرامش دل

آشنا بادی با دولت و اقبال و جلال

تعداد ابیات منتشر شده : 510165