سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در لباس عاریت چون ابر آرامش مجو

برق زیر پوست باشد جامه سنجاب را

به خواب و به آرامش آمد شتاب

بغلتید بر جامه افراسیاب

تا نیست اختران را آسایش از مسیر

تا نیست آسمان را آرامش از مدار

نشستند با آرامش و رود و می

یکی دست رود و دگر دست نی

آلت رامش بگیر و جای آرامش مجوی

پردهٔ غفلت مپوش و تخم بی فضلی مکار

آرامش و رامش همه در صحبت خلقست

ای آهوک از سر بنه این خوی رمیدن

برده است جستجوی تو آرامش از جهان

از کبک پای کم نبود کوهسار را

چون زمین آرامش عالم به من پیوسته است

کوهها را می کند بی سنگ، لرزاندن مرا

جان آرامش همی بخشد جهانی را به لطف

گر چه کارش همچو گردون کشتن ست و بستن است

ز شوق سنگ طفلان چون فلاخن نیست آرامش

اگر چه هست چون دل شیشه ای در بار عاشق را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165