سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل من آرزوی وصل می کند چه کنم

که آرزوی من این است و آرزوی تو نه

ای آرزوی جانم در آرزوی آنم

کز هجر یک حکایت در گوش وصل خوانم

ای آرزوی جانم در آرزوی آنم

کز هجر یک شکایت در گوش وصل خوانم

هجر او ز امید وصل او بود شیرین چو وصل

وصل او از بیم هجرش تلخ چون هجران شود

آب چشم من آرزوی توبود

آرزوی تو درکنار منست

همچنانک آرزوی سود هست

آرزوی مرگ بردن زان بهست

وصل او منتهای مقصد ما

جلوه حسنش آرزوی منست

گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم

گاه آرزوی وصل نگارین دارم

گاهی هوس بادهٔ رنگین دارم

گاه آرزوی وصل نگارین دارم

ترا کرد آرزوی وصل، خرسند

مرا هجران گسست از هم، رگ و بند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165