سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل من ز تابناکی به شراب ناب ماند

نکند سیاهکاری که به آفتاب ماند

نه ز پای می نشیند نه قرار می پذیرد

دل آتشین من بین که به موج آب ماند

ز شب سیه چه نالم؟ که فروغ صبح رویت

به سپیده سحرگاه و به ماهتاب ماند

نفس حیات بخشت به هوای بامدادی

لب مستی آفرینت به شراب ناب ماند

نه عجب اگر به عالم اثری نماند از ما

که بر آسمان نبینی اثر از شهاب ماند

نواندست آرزو اکنون جز اینم

که دیدار عزیزت باز بینم

نسیم صبح دولت چون بر آید

ز روی آرزو برقع گشاید

شاخ حرص و هوا ز بیخ بکن

کردن آز و آرزو بشکن

بیرون شده طبع آرزو جوی

بی خود شده عقل خویشتن دار

بهشت گمشده آرزو توانی یافت

اگر به صحبت رندان پاکزاد رسی

تعداد ابیات منتشر شده : 510135