سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از خسان سرکشی آزادگی است

به خسان بستگی افتادگی است

سرو جوان با همه آزادگی

پیر غلام قد دل جوی توست

سرو کند با همه آزادگی

بندگی قامت رعنای تو

ولیک زینهمه آزادگی و نیکخویی

مرا بگو که به جز خدت تو چاره کدام

ایا زمانۀ آزادگی زمانۀ تو

تویی پناه مر آزاده را ز صرف زمان

چو خاصانِ مخلص به آزادگی

ز دیوانِ خود یک براتم ببخش

آن را که خدا به بندگی یاد کند

آزادگی اش چگونه دلشاد کند؟

به آزادگی از همه شهریاران

پدیدست همچون یقین از گمانی

مشکل دماغ سودا آزادگی نخواهد

داغ هوای صحراست هرچند لاله باغی ست

ای به آزادگی و نیکخویی

نه عجم چون تو دیده و نه عرب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165