سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه خدای همه گنجد در او

این همه پیداست چه سنجد در او

آنکه او در همه دل عشق تو دارد همه وقت

آنکه او با همه کس شکر تو گوید همه جای

همه شرح حکم الهی در او

همه بسط دستور شاهی در او

هم دوستان او همه در عیش و در نشاط

هم دشمنان او همه در سوز و در گداز

از دستبرد او همه عالم در اهتزاز

وز کار کرد او همه گیتی در اعتبار

کلام او سحر حلال در همه کار

مراد او همه اعطای مال در هر دم

فلک با چتر او در چاپلوسی

زمین با تخت او در خاکبوسی

همه پر مایه از سرمایه او

همه در نور حو از سایه او

بود در شخص او پنهان همه گردون و اجرامش

بود در ذات او مضمر همه گیهان و ارکانش

در آمد در بهشت بی قصوری

در او از هر طرف در جلوه حوری

تعداد ابیات منتشر شده : 504917