سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ازو عقل را رو در آوارگی

وزو عشق را چاره بیچارگی

بیدل از سرگشتگانی منزلت آوارگی ست

اضطرابت چند چون ریگ روان رهبر شود

تا رسیدن محمل آوارگی سر منزلیم

درگذشت از عالم ما هرکه هرجا در رسید

در آن راه بیراه از آوارگی

همش بار مانده همش بارگی

پرسیدم از آوارگی دربه دری چند

گفتند مپرسید از آن خانه برانداز

وصل لیلی مطلب مجنون نبود، او را مدام

لذت آوارگی ها، دشت پیما کرده بود

خوی با آوارگی کن چون نبینی جایگه

چاره از بیچارگی جو چون نداری اقتدار

مذلت جوید و بیچارگی فقر

ز خان و مال خود آوارگی فقر

زانچه که دل را غم آوارگی است

دیده چه آگاه که نظارگی است

بیدل غم آوارگی دیر و حرم چند

آن راه که دور از بر خویش است بلد گیر

تعداد ابیات منتشر شده : 508725