سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حکایت چند از ابلیس و آدم

همه ابلیس گشتند آدمی کو

کیش ما را اینچنین تأسیس نیست

فرقه اندر مذهب ابلیس نیست

ابلیس گشاده بود در وسوسه دست

فضل ازلی در آمد ابلیس بجست

صد هزار ابلیس لا حول آر بین

آدما ابلیس را در مار بین

هست با ابلیس هر روزی شمار دشمنش

صورت ابلیس روی دشمنش روز شمار

ابلیس وار پیر و جوانند از آنکه کرد

ابلیس هم به پیرو مصحف خطابشان

بگو ابلیس را از من پیامی

تپیدن تا کجا در زیر دامی

گفت هی تو کیستی نام تو چیست

گفت نامم فاش ابلیس شقیست

اول آن کس کین قیاسکها نمود

پیش انوار خدا ابلیس بود

بی گنه لعنت کنی ابلیس را

چون نبینی از خود آن تلبیس را

 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی خدمت خلق در حافظ
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630