سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حکایت چند از ابلیس و آدم

همه ابلیس گشتند آدمی کو

کیش ما را اینچنین تأسیس نیست

فرقه اندر مذهب ابلیس نیست

ابلیس گشاده بود در وسوسه دست

فضل ازلی در آمد ابلیس بجست

صد هزار ابلیس لا حول آر بین

آدما ابلیس را در مار بین

هست با ابلیس هر روزی شمار دشمنش

صورت ابلیس روی دشمنش روز شمار

ابلیس وار پیر و جوانند از آنکه کرد

ابلیس هم به پیرو مصحف خطابشان

بگو ابلیس را از من پیامی

تپیدن تا کجا در زیر دامی

گفت هی تو کیستی نام تو چیست

گفت نامم فاش ابلیس شقیست

اول آن کس کین قیاسکها نمود

پیش انوار خدا ابلیس بود

بی گنه لعنت کنی ابلیس را

چون نبینی از خود آن تلبیس را

 • جستجوی یار در سعدی
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ایرج در همه ی آثار
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی رهایی در همه ی آثار
 • جستجوی شهرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی گریه در همه ی آثار
 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی جانا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095