سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمر اهل دولت از احسان دو چندان می شود

رشته هستی دو تا از مد احسان می شود

مرد ره یابد بشعر از نعمت و احسان تو

تو ز بس احسان کنی مدّاح را حسّان کنی

یکدگر را هر دو در احسان تو تحسین کنیم

نیست این احسان هَبا و نیست این تحسین هَدر

گر ز احسان ضربتی ز آنان بگردانی به مهر

حاصلت زان قو م در پاداش احسان ، ضربتی است

لطف ار کنی و احسان کن درد مرا افزون

کن درد مرا درمان لطف ار کنی و احسان

دردم ده و جان بستان ای منبع هر احسان

ای منبع هر احسان دردم ده و جان بستان

عدل و احسان دولت و ملک تو دارد پایدار

ملک و دولت پایدار از عدل و از احسان بود

شکر احسان تو چون گویم که بر من هر نفس

از تو بیش از شکر دنیا نعمت و احسان رسید

بگرفته هر بوم و بری حسن تو و احسان تو

حسن تو و احسان تو بگرفته هر بوم و بری

نمی شاید درین دیر پر آفات

جز احسان اهل احسان را مکافات


 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712