سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خلعت و احسان شاعر سنت هم نام تست

باد ز احسان تو زین سنت سنایی را سنا

خلق را برتو چنین شیفته احسان تو کرد

تا تو باشی دل تو سیر مباد از احسان

خدای با تو بدین صنع نیک احسان کرد

به قول و فعل تو بگزار شکر احسان را

چون گشاید دست و دل در عدل و در احسان به خلق

بستهٔ احسان و عدلش جملهٔ انسان بماند

تا شدش معلوم حکم آیت احسان و عدل

شد نهان چون جور بخل و عدل چون احسان بماند

عمر اهل دولت از احسان دو چندان می شود

رشته هستی دو تا از مد احسان می شود

مرد ره یابد بشعر از نعمت و احسان تو

تو ز بس احسان کنی مدّاح را حسّان کنی

یکدگر را هر دو در احسان تو تحسین کنیم

نیست این احسان هَبا و نیست این تحسین هَدر

گر ز احسان ضربتی ز آنان بگردانی به مهر

حاصلت زان قو م در پاداش احسان ، ضربتی است

لطف ار کنی و احسان کن درد مرا افزون

کن درد مرا درمان لطف ار کنی و احسان

 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505785