سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو قدر امت احمد ندانی

که پوشیدند از تو این معانی

چشم احمد بر ابوبکری زده

او ز یک تصدیق صدیق آمده

چو من کس را مکن در عشق بیمار

به حق احمد معصوم مختار

شیخ احمد سید گردون جناب

کاسب نور از ضمیرش آفتاب

نقطه ای که الف نقش بست

بر در محجوبهٔ احمد نشست

احمدِِ مرسل آن چراغ جهان

رحمت عالم آشکار و نهان

فما مثل احمد فیمن مضی

من الرسل فی سالف من وری

در تاریخش بگفت هاتف

خان احمد جانب جنان شد

ناگهان نیر اقبال بتافت

ره سوی احمد غزالی یافت

شاعر و مهتر دلست و زیرک و والا

رودکی دیگرست و نصربن احمد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165