سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

احمد لیث آن مخنث فش

که همه خز و توزی وسوسیست

براه شرع احمد در عیانم

کنون بنگر نشان بینشانم

در تاریخش بگفت هاتف

خان احمد جانب جنان شد

نقطه وحدت چو قد افراخته

از پی احمد الفی ساخته

چو من کس را مکن در عشق بیمار

به حق احمد معصوم مختار

تو قدر امت احمد ندانی

که پوشیدند از تو این معانی

بعزت نزد احمد خوش نشستند

حقیقت بهر تسلیمی به بستند

مدحت صاحب اجل منصور

مفخر آل احمد بن حسن

خسروا، اختیار کردی غزو

از پی دین احمد مختار

مرا مقصود اینجا بود احمد

ازو گشتیم منصور و مؤید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165