سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

الهی الهی، به سبطین احمد

الهی، به شبیر الهی! به شبر

غرض عالم آدم از اوّل

غرض از آدم احمدِ مرسل

ناگهان نیر اقبال بتافت

ره سوی احمد غزالی یافت

چون بگفتی ثنای حق اوّل

پس بگو نعت احمدِ مرسل

امت احمد از میان امم

باشد از جمله افضل و اکرم

احمدِِ مرسل آن چراغ جهان

رحمت عالم آشکار و نهان

فما مثل احمد فیمن مضی

من الرسل فی سالف من وری

نام احمد نام جملهٔ انبیاست

چونک صد آمد نود هم پیش ماست

خورشید دلی و مشتری زهد

احمد سیری و حیدر احسان

شیخ احمد سید گردون جناب

کاسب نور از ضمیرش آفتاب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165