سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر مردم احمق چو رود سالی گوید

من پار بدم احمق و ماندم به ضرر بر

احمق است آن کس که یک بیند به دو

کی چو احمق یک به دو بینیم ما

آنچه ازاین احمق ... گفتم

نیست قیاسی که جمله هست مساعی

حال احمق به دوستیست چنانک

بدکند با تو نیک پندارد

گرچه مشغولم چنان احمق نیم

که شکر افزون کشی تو از نیم

راستی طاماتیانِ فضل را

امتحان کردیم و احمق یافتیم

گفت او را نیست الا درد لوت

پس جواب احمق اولیتر سکوت

غرقه شدیئی به پیش کشتی

گر نیستیی به غایت احمق؟

چون جواب احمق آمد خامشی

این درازی در سخن چون می کشی

قاف کوهست و بس گران باشد

هرکه احمق بُوَد چنان باشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165