سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه امید وصل و نه بیم فراق

نه غم درد و نه شادی دوا

خواندنی نیست نه تقویم و نه طومارش

ماندنی نیست نه بنیاد و نه بنیانش

یا بردۀ اجل شد ، یا بردۀ سپاه

یا خستۀ یمین شد ، یا بستۀ یسار

نه کشتن واجبست او را نه بردن

نه با او زیستن ممکن نه مردن

نه ضابط کوار و نه بگلربگیّ لار

نه دزدگیر معبر و نه دزد معبرم

مو را نه فکر سودایی نه سودی

نه در دل فکر بهبودی نه بودی

نه بویی باشدش از خود نه رنگی

نه صلحی باشدش با کس نه جنگی

نه وحشی دیدم آنجا و نه انسی

نه راکب دیدم آنجا و نه راجل

ببینی که نه شاه ماند نه تاج

نه پیلان جنگی نه این تخت عاج

نه شرف بوی کرده ای نه گهر

نه پدر دیده ای و نه مادر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165