سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هم از فضیلت دور و هم از شرافت عور

هم از دقایق کور و هم از حقایق کر

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست

بستن از توست و گشادن از تو

خاستن از تو فتادن از تو

دم آن سرد از درد فراق است

که یار از یار و جفت از جفت طاق است

پس از تحصیل دین از هفت مردان

پس از تاویل وحی از هفت قرا

جهان از عشق و عشق از سینه تست

سرورش از می دیرینهٔ تست

این عرضها از چه زاید از صور

وین صور هم از چه زاید از فکر

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

جز چند تنگه از گهر پاک زاده اند

از دودهٔ مکارم و از دوحهٔ کرامتعداد ابیات منتشر شده : 414990