سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رزق از وی جو مجو از زید و عمرو

مستی از وی جو مجو از بنگ و خمر

هم از فضیلت دور و هم از شرافت عور

هم از دقایق کور و هم از حقایق کر

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست

بستن از توست و گشادن از تو

خاستن از تو فتادن از تو

دم آن سرد از درد فراق است

که یار از یار و جفت از جفت طاق است

پس از تحصیل دین از هفت مردان

پس از تاویل وحی از هفت قرا

توانگری زو خو نه از گنج و مال

نصرت از وی خواه نه از عم و خال

جهان از عشق و عشق از سینه تست

سرورش از می دیرینهٔ تست

این عرضها از چه زاید از صور

وین صور هم از چه زاید از فکر

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

تعداد ابیات منتشر شده : 504917