سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هم از فضیلت دور و هم از شرافت عور

هم از دقایق کور و هم از حقایق کر

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست

بستن از توست و گشادن از تو

خاستن از تو فتادن از تو

دم آن سرد از درد فراق است

که یار از یار و جفت از جفت طاق است

پس از تحصیل دین از هفت مردان

پس از تاویل وحی از هفت قرا

این عرضها از چه زاید از صور

وین صور هم از چه زاید از فکر

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

گفتم: از چیست چنین تازه رخت گفت: از می

گفتم: از کیست چنین طیره سرت گفت: از شوی

گر از من می بری چون مهره از مار

من از گل باز می مانم تو از خار


 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748