سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست

بستن از توست و گشادن از تو

خاستن از تو فتادن از تو

پس از تحصیل دین از هفت مردان

پس از تاویل وحی از هفت قرا

این عرضها از چه زاید از صور

وین صور هم از چه زاید از فکر

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

گفتم: از چیست چنین تازه رخت گفت: از می

گفتم: از کیست چنین طیره سرت گفت: از شوی

گر از من می بری چون مهره از مار

من از گل باز می مانم تو از خار

از ره خشک آمدست و از سفر

از ره دجله ش بود نزدیکتر

تن جدا از روح چونان دست مظلوم از علاج

سر تهی از مغز چونان جام مسکین از شرابتعداد ابیات منتشر شده : 251627