سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

انگبین از مگس نحل و در از دریا بار

تن جدا از روح چونان دست مظلوم از علاج

سر تهی از مغز چونان جام مسکین از شراب

چو چرخ از مهر و زر از مُهر و فرق از تاج و باغ از گل

چو جسم از روح و چشم از نور و مغز از عقل و شخص از سر

کفر از من و عشق از من و زنار از من

دل از تو و دین از تو و ایمان از تو

به رایض گفت تا از بهر منظور

سمندی کرد زین از هر خلل دور

برون از گرد آمد کاروانی

فتاده شور از ایشان در جهانی

نباشد تا کششها از زر ناب

دود کی از پیش بیتاب سیماب

طوطی خجل فروماند از بلبل زبانت

مجلس پر از شکر شد از پستهٔ دهانت

مدعی از گفت و گوی، دولت معنی نیافت

راه نبرد از ظلام، ماه ندید از غبار

تعداد ابیات منتشر شده : 61580