سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برون از گرد آمد کاروانی

فتاده شور از ایشان در جهانی

نباشد تا کششها از زر ناب

دود کی از پیش بیتاب سیماب

چو رفرف شد مشرف از وجودش

گرفت از دست رفرف عرش زودش

جهت را مهره از ششدر رهانید

مکان را مرکب از تنگی جهانید

گر چه از قرب نوازش یابند

هر دم از بیم گدازش یابند

نیست از حمله اجل باکم

نیست از بند پادشه عارم

گفت پیغامبر عداوت از خرد

بهتر از مهری که از جاهل رسد

فشاند از لعل لب بر مشتری در

شد از گوهر چو نقطه مشت او پر

بدید آنچه از حد دیدن برون بود

مپرس از ما ز کیفیت که چون بود

تافته از دشمنان و شیفته از دوست

سوخته از روزگار و خسته ز گردون


 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776