سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت پیغامبر عداوت از خرد

بهتر از مهری که از جاهل رسد

فشاند از لعل لب بر مشتری در

شد از گوهر چو نقطه مشت او پر

بدید آنچه از حد دیدن برون بود

مپرس از ما ز کیفیت که چون بود

من چرا پیغام خامی از گزاف

بردم از بی دانشی و از نشاف

سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار

چه از برانه چه از آبکند و از فاراب

از هیچ خط نتابم غیر از سجل دین

وز هیچکس ننالم غیر از گوای قرض

گر عدل بینم از تو و گرنه نمی توان

از بندگی تجاوز و از چاکری عدول

ای شکیبا نه دل ما از تو

از همه صبر خوش الا از تو

خبرهای خوش آورد از عزیزش

تهی از خویش و پر کرد از عزیزش

طوطی خجل فروماند از بلبل زبانت

مجلس پر از شکر شد از پستهٔ دهانتتعداد ابیات منتشر شده : 251642