سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون اجل از تن جدایی بخشدت

از همه سستی رهایی بخشدت

به غیر از من نبودش همزبانی

نمی بودیم دور از هم زمانی

بلبل از منبر گل نغمه نواز

قمری از سرو سهی زمزمه ساز

نغمه جان شنو از چنگ سماع

بجه از جسم به آهنگ سماع

فرخت باد برون آمدن از خانه به صید

شاد بادی به دل از صید و ز تن برخوردار

سال و ماهش برخ از شادی رویت گل سرخ

روز و شب بر رخش از رامش عشقت گلنار

بر فتد بیخ نفاق از گل او

سرزند شاخ وفاق از دل او

از قناعت کی تو جان افروختی

از قناعتها تو نام آموختی

اگر تو بگذری از آشنایی

که از موجش دهد ما را رهایی

از برای فایده این کرده ای

تو که خود از فایده در پرده ایتعداد ابیات منتشر شده : 167073