سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

الهامش از جلیل و پیامش ز جبرئیل

رایش نه از طبیعت و نطقش نه از هوی

در کفت نامده از بیم مذلت بجهد

همچو از بیم قطیعت بجهد از سر گاز

گفت دانستم ترا از وی بدان

از تو جان گنده ست و از یارت دهان

از ساکنی چرخ و سیاهی شب مرا

طبع از شگفت خیره و چشم از نظر کلیل

شخصی شده از خوردن اندوه چو مویی

قدی شده از رنج کشیدن چو کمانی

آسوده شود ارجو از امن تو مسعود

زانگونه که آسوده شدست از تو جهانی

مطرب از مصطبه دردکشان

داده از منزل مقصود نشان

چنان رمند و دوند اهل بدعت از نظرش

که از مسیحا دجال و از عمر شیطان

چو شد القصه از بی مهری بخت

جدا سلطان روم از تاج و از تخت

بترس از آن که چو من تیر آه افکنم از دل

به جای تیر جهد از دم کمان من آتش


 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی تنها در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی منی در امیر معزی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی خوشا بزم وفا کزخجلت اظهار در بیدل دهلوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365541