سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یعلم الله که من از دست غمت جان نبرم

تو به از من بتر از من بکشی بسیاری

دل میل گنه دارد از آن روز که دید

کو را رسن از زلف و درخت از بالاست

دوش اوحدی از زهد سخت گفت و من از عشق

القصه، من از غصهٔ او نیز برستم

بندها از پا گشاید بنده را

از خداوندان رباید بنده را

بر گذشت از من و بنمود چو ماه از سر کوی

دلبر کافرم از چادر کافوری روی

گر از درد سر من می شوی فرد

من از سر دور می مانم تو از درد

دوستان آه از فراق آه از فراق

الغیاث از اشتیاق از اشتیاق

بامدادان همه کهسار پر از وحشی بود

شامگاه از همه پرداخته بودی کهسار

گنگره ویران کنید از منجنیق

تا رود فرق از میان این فریق

از لبم باد خزان خیزد که از تاثیر عشق

چون از آن دندان کژ مژ خود بخندد چون بهارتعداد ابیات منتشر شده : 285465