سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاد باش و دیر باش و دیرمان و دیرزی

کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران

از ساعد و زلف کرد تسلیم

زنجیر ز مشک و طوقش از سیم

از یکی رو ضد و یک رو متحد

از یکی رو هزل و از یک روی جد

تاعجم را صفت از باده و عیش و طرب است

تا عرب را سخن از ناقه و ربع و دمن است

نه از حد و نه از قید و نه از وصل و نه از هجران

نه از درد و نه از درمان، نه از دشوار و آسانی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

رستی از قلاب و سالوس و دغل

غر او دیدی عیان پیش از اجل

از جدایی بگذر و مأنوس باش

قطرگی بگذار و اقیانوس باش

رمد از خلق در سرار و جهار

تا زید ایمن از شرار و شرار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165