سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اول همه سلام بد ، آخر همه پیام

لفظش همه ز حزن و حروفش همه محن

سخن سنجی که دادی در سخن داد

چنین کرد آن سخن سنج این سخن یاد

همه به نظم درست و همه به خاطرپاک

همه همایون فال و همه نکو منظر

نمود پیش تو دشمن چو پیش صرصرکاه

نمود پیش تو حاسد چو پیش آتش نال

همه سیادت و رز و همه سخاوت کن

همه سعادت یاب و همه جلالت بین

رویت همه لاله است و نرگس همه رنگ

زلفت همه سنبلست و سنبل همه ناب

همه بی فضل و فضیلت همه بی علم و سواد

همه قلاش وبخوبر، همه الدنگ وشرور

زینسوی همه شمع و زانسو همه قندیل

زین روی همه گنج وزان رو همه چون مار

همه هژبر به چنگ و همه دلیر به جنگ

همه معارک جوی و همه بلارک زن

هر که عدل عمرش ننمود دست

پیش او حجاج خونی عادلست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165