سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مدعای «علم الاسما» ستی

سر «سبحان الذی اسرا» ستی

به سرعتی گذراننده اش ز هفت سپهر

برای گفتن اسرار خود شب اسرا

یاد کن آنکه در شب اسرا

با حبیب خدا خلیل خدا

از آن گفته است عیسی گاه اسرا

که آهنگ پدر دارم به بالا

نه هر دل کاشف اسرار «اسرا» ست

نه هر کس محرم راز « فاوحا» ست

سخن عشق ترا حوصله ای می باید

مرغ اسرا تو در هر قفس ارزانی نیست

پا به سر خود منه در ره این بادیه

رهرو (ی ) این راه از شبرو اسرا طلب

تو آن براق سواری که در شب اسرا

گذشته ای ز بیابان لامکان چالاک

گاه به حیرت که چرخ چون اسرا تا به کی

می بردم کو به کو می کشدم در به در

تعداد ابیات منتشر شده : 510165