سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به قدر وسع در اصلاح کوشد

وگر اصلاح نتواند بپوشد

چند اصلاح جفای تو کنم

چند گویم ز برای تو دروغ

منم فاسد توئی اصلاح فاسد

منم عصیان و غفرانم توئی تو

بیش ز هر پادشهی کوس هم

کوفت در اصلاح مهم جان

وزپی اصلاح ملک وفره خسرو

دانشمندان کنند آنجا محضر

زبان صلاح تو شمشیر قاطع

در اصلاح آفات آخر زمانی

از پی اصلاح چشمم لازمست

مصلحی از مصلحات کامله

از پی اصلاح ناهمواری طبع درشت

آمد ورفت نفسها بس بود سوهان مرا

ناصبوری گر کند عرفی دلم عیبش مکن

ناصبوری شرط اصلاح است ایوب مرا

یکدم از اصلاح آن غافل مخسب

گر چه افتادی به گل در گل مخسبتعداد ابیات منتشر شده : 364455