سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به قدر وسع در اصلاح کوشد

وگر اصلاح نتواند بپوشد

چون خود کردی فساد از آغاز

اصلاح به دیگران مینداز

چند اصلاح جفای تو کنم

چند گویم ز برای تو دروغ

منم فاسد توئی اصلاح فاسد

منم عصیان و غفرانم توئی تو

بیش ز هر پادشهی کوس هم

کوفت در اصلاح مهم جان

وزپی اصلاح ملک وفره خسرو

دانشمندان کنند آنجا محضر

زبان صلاح تو شمشیر قاطع

در اصلاح آفات آخر زمانی

از پی اصلاح چشمم لازمست

مصلحی از مصلحات کامله

چو گفتن و نیکو نیامد سخن

به اصلاح کلپتره کوشش مکن

از پی اصلاح ناهمواری طبع درشت

آمد ورفت نفسها بس بود سوهان مراتعداد ابیات منتشر شده : 414990