سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون اعتبار خلق ز بی اعتباری است

از اعتبار مردم عالم چه اعتبار

بعد تصویب اعتبار رنود

کار بی اعتبار می بینم

دلم از مرگت اعتبار گرفت

که ازین محنت اعتبار نداشت

از پی خود کسب اعتبار نمایم

گیتی بی اعتبار اگر بگذارد

از اعتبار اگر دگران معتبر شوند

در ترک اعتیاد بود اعتبار ما

گفتم که اعتبار مرا نیست نزدکس

گفتا به نزد خواجه بسی داری اعتبار

به اعتبار جهان التفات اگر نکنی

به دیده همه کس ز اهل اعتبار شوی

بر آن شدم که زدهر اعتبار بستانم

چنان شدم که زمن دهر اعتبار گرفت

پیشت به قدر غیر مرا اعتبار نیست

بی اعتبار کرده فلک این قَدَر مرا

هست اعتبار ملک ز آب حسام او

چون اعتبار خاک صفاهان به زنده رود

تعداد ابیات منتشر شده : 509565