سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جایی که داغ نیست، ز مرهم چه اعتبار

در پیش آفتاب ز شبنم چه اعتبار

غره مشو ز جاه مجازی به اعتبار

کاین جاه را به نزد خدا اعتبار نیست

آنچه دیدند از تو خصمان اعتبار عالم است

وای بر قومی که نگشایند چشم اعتبار

اعتبار هرکه درگیتی به مال و کشورست

ای شگفتی مال و کشور زو گرفتست اعتبار

گر در عرب به وقت نبی بود اعتبار

اندر عجم کنون کم از آن اعتبار نیست

تا جهان را اعتبار از گوهر مسعود تست

خواند نتواند جهان را هیچ کس بی اعتبار

اعتبار هر که پرسی هست در دوران او

غیر بحر وکان که در عهدش ندارد اعتبار

با بخت تیره کوکب ما را چه اعتبار؟

در روز ابر، بال هما را چه اعتبار؟

بی درد عشق، شادی و غم را چه اعتبار

بی خاک درگه تو قسم را چه اعتبار

اعتبار اعتبار کن دم دم

امتحان امتحان کن از کی کی

تعداد ابیات منتشر شده : 505815