سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

افتاده به خاک نامرادی

خالی ز غم و تهی ز شادی

واندر دل مهربانت افتاده

در زاری کار من نظر کرده

من خاک صف نعال باشم

افتاده و پایمال باشم

افتاده تو درخت چالاک

برداشته تو خار و خاشاک

افتاده بنفشه از ذلیلی

در فرقت اوست جامه نیلی

افتاده چو سایه درختی

ظلمت لختی و نور لختی

از شکل بروج و از منازل

افتاده سپهر در زلازل

دگر یک گفت من دیدم به رومش

چنین افتاده کار مبتلایی

ای در یتیم چون یتیمان

افتاده بر آستان مادر

آبش ز روی رفته و باد از سر

افتاده در متاع گرانبارش

تعداد ابیات منتشر شده : 509640