سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو شد ز امر رضا شه کنده این کوه

بجو تاریخش از لفظ « رضا شاه »

صدر امم امام طریقت جمال دین

لطف خدای و روح هنر مایهٔ دول

هرکس که او امام جهان است در علوم

چون بنگرم تویی به حقیقت امام او

خصم بر قدرت امام چه باشد

تودهٔ کاهی به پیش ذروهٔ شاهق

قاصدی آمد بر امام ز کوفه

کشت شبانگه به درگهش متعلق

که امام اسعدت همی خواند

چند باشی معطل و مبهم

سید عالم و امام رییس

آن بهین طلعت و بزرگ شیم

غنچه آن چو شود نافه گشا

به مشامش برسان بوی رضا

امام امم ناصر الدین که در دین

امامت جز او را مسلم ندارم

هوا بهر چه رضا ده شود مشو راضی

خدا بهر چه نه راضی بود مباش رضا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165