سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رَو بجو ار ز دیده در طلبی

راهِ شرع از امام مطلبی

بی رضا روضه رضوان مطلب

فیض سرچشمه حیوان مطلب

پای بیرون کش ازین تنگ فضا

بارگی ران سوی اقلیم رضا

بلی بسوزد چشم قضا ز روی رضا

از آن به عین رضا می کند سوی تو نگاه

نک بیایید و ببینید که درکاخ رضا

توپ ویران گر روس است که افکنده شرر

همه از بیم ، پناهنده به دربار رضا

همه از دشمن ، نالنده به پیش داور

امام ثامن ضامن حریمش چون حرم آمن

زمین از حزم او ساکن سپهر از عزم او پویا

یا امام المتقین از عاصیان امتم

وز رسولم چشم خشنودی و امید رضاست

این گزین عترت حیدر امام المتقین

پادشاه کشور دین پیشوای اتقیاست

امام مهدی هادی که از جلالت و قدر

فراز طارم نه طاق چرخ دارد صدر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165